Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, resp. profile predávajúceho na internetovej stránke www. Instyleshop.sk a www.facebook.com, medzi predávajúcim, ktorým je

 

Prevádzkovateľ internetovej stránky/profilu:

 

 

Obchodné meno:

InStyle shop s.r.o.

Sídlo:

Mládeže 495/6, Svidník 089 01

IČO:

52 780 465

DIČ:

2121140142

IČ DPH:

SK2121140142

e-mail:

info@instyleshop.sk

Internetová stránka/profil:

www.instyleshop.sk

Instyle shop

Tel. kontakt:

(+421) 918 424 456

dostupný počas pracovných dní od 9:00 hod. do 16:00 hod.

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 39364/P

 

 (ďalej len "predávajúci")

a

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke/profile predávajúceho.

 

Orgán dozoru:

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 051/772 15 97 
fax č. 051/772 15 96 

 

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:

 

Obchodné meno:    InStyle shop s.r.o.
Sídlo:  Mládeže 495/6, Svidník 089 01
e-mail:    info@instyleshop.sk
tel. kontakt: (+421) 918 424 456

 

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú pre zmluvné strany záväzné. Kúpnou zmluvou sa pre tieto účely rozumie kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcich a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, prostredníctvom internetovej stránky/profilu predávajúceho a inými prostriedkami komunikácie (textová správa, tel. hovor, e-mail a pod.).

 

 1. Predmet zmluvy

 

 • Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na internetovej stránke, resp. internetovom profile www.instyleshop.sk (ďalej tiež „internetová stránka“) predávajúceho, sú záväznými údajmi.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:
 • tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru (farebné zobrazenie tovaru však nemusí úplne presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti rôznych zobrazovacích jednotiek),
 • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,
 • tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, použitiu, bezpečnostnými upozorneniami, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

 1. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

 

 • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme objednávky, e‐mailovej správy alebo textovej správy prostredníctvom internetovej stránky kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
 • Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok ako aj ich príloh, so znením reklamačných podmienok, s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa stáva záväznou.
 • Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky, po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim, ktoré je označené ako "potvrdenie objednávky". Na e-mailovú adresu kupujúceho alebo súkromnú správu cez profil kupujúceho zriadený na internetovej stránke facebook.com, môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 • Nutnou podmienkou pre akceptovanie objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov. Objednávka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
  - názov odberateľa, fakturačnú adresu, adresu na doručenie zásielky, 
  - kontaktné údaje na odberateľa – telefón, fax, e-mail
  - druh a množstvo objednaného tovaru
  - spôsob platby
  - spôsob odberu - doručenia
  - u podnikateľských subjektov obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH
 • Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.
 • Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 • Objednávky uskutočnené vyplnením objednávkového formulára, zaslaním súkromnej správy alebo e-mailu na adresu info@instyleshop, sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Obchodnými podmienkami a ich prílohami. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail alebo súkromnú správu kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak. Uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán.

 

 1. Podmienky dodania

 

 • Kupujúci je povinný na základe odoslanej a potvrdenej objednávky:
  - prevziať objednaný tovar

          - zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,         

          - pri jeho preberaní prekontrolovať neporušenosť obalu a aj samotný tovar,

          - potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

          - v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 • V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Pri opakovanom neprebratí objednávky, predávajúci prípadnú ďalšiu objednávku potvrdí k akceptácii len po zaplatení ceny tovaru vopred na účet predávajúceho.
 • Predávajúci je povinný na základe prijatej a potvrdenej objednávky:
  - dodať tovar zákazníkovi a to najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ je tovar skladom. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie,
  - dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom alebo následne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, prípadne návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka, ak to z povahy tovaru bude potrebné.
 • Predávajúci nezodpovedá za:
  - oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou alebo inou prepravnou službou,
  - oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
  - za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou iného doručovateľa alebo kuriérskou službou,
  - zasielanie tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 • Ak je na tovar vystavená zálohová faktúra, termín expedície tovaru je nasledujúci deň po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, s výnimkou platby na dobierku, kedy je tovar expedovaný nasledujúci deň po doručení záväznej objednávky a následnej akceptácie objednávky.

 

 1. Cena tovaru, poštovné a balné a platobné podmienky

 

 • Kúpna cena za tovar uvedená na internetovej stránke predávajúceho je uvedená aj s daňou z pridanej hodnoty vrátane ostatných daní, vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné súvisiace služby.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke/profile, ktorú/ý prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny aj v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru. Predávajúci je viazaný cenou v momente potvrdenia prijatia objednávky, okrem prípadu ak vo zverejnenej cene došlo k chybe v písaní.
 • Kúpnu cenu zaplatí kupujúci vopred zvoleným spôsobom platby, ktorý si zvolí v objednávke:
  -  prevodom vopred na bankový účet predávajúceho,
 • vystavením a uhradením zálohovej faktúry do termínu splatnosti,
 • dobierkou, pri prevzatí tovaru (Packeta Slovakia s.r.o./GLS SLOVAKIA).
  • Daňový doklad je zasielaný elektronickou formou na emailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol pri objednávke alebo bude priložený v balení tovaru. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s tovarom v jeho balení. V prípade, ak nie je predávajúci schopný tovar dodať za určených podmienok a úhrada za tovar už prebehla, predávajúci vráti celú kúpnu cenu kupujúcemu, spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.
  • Kupujúci odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas s elektronickým zasielaním faktúr, Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte .pdf, budú zabezpečené proti pozmeňovaniu ich obsahu. Tieto faktúry spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu.
  • Ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
  • Tovar môžete uhradiť vopred na základe potvrdenia objednávky predávajúcim. Potvrdenie objednávky Vám zašleme rovnakým spôsobom ako bola prijatá, bezodkladne (najneskôr však do 24 hodín od jej doručenia) po Vašom zadaní objednávky. Hneď ako bude platba poukázaná v prospech účtu predávajúceho, odošleme Vám objednaný tovar a informujeme Vás. Po akceptácií objednávky predávajúcim je nevyhnutné vykonať platbu za tovar najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, ak nestihnete vykonať platbu v stanovenej lehote 2 pracovných dní od dátumu doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť tovar inému kupujúcemu a poskytne Vám náhradnú lehotu na vykonanie úhrady za predmetnú objednávku. Ako variabilný symbol pre úhradu použite číslo Vašej objednávky.
  • Poplatky za prepravu a balné sú nasledovné:

 

Slovenská Republika

Kuriér GLS

 • Platba dobierkou, doručenie kuriér GLS: 4,20 € s DPH
 • Platba prevodom, doručenie kuriérom GLS: 3,20 € s DPH

 

Packeta

 • Platba dobierkou, doručenie na výdajné miesto: 3,50 € s DPH
 • Platba prevodom, doručenie na výdajné miesto: 2,50 € s DPH

 

Slovenská pošta (balík na poštu, uloženie 10 dní)

 • Platba prevodom, balík na poštu, uloženie 10 dní: 3,20 €

 

Česká Republika

 • Platba prevodom, doručenie na výdajne miesto Zásielkovne: 3,90 € s DPH
 • Platba prevodom, doručenie kuriérom GLS: 5,50 € s DPH
 • Platba prevodom, doručenie na poštu: 9,40 € s DPH

Rakúsko

 • Platba prevodom, doručenie na výdajne miesto Zásielkovne: 5,50 € s DPH
 • Platba prevodom, doručenie kuriérom: 9,90 € s DPH

           

Pre doručenie do ostatných krajín, bude poplatok za dopravu vypočítaný individuálne.

 

Poplatok za prepravu a balné bude pripočítaný k cene objednaného výrobku. Pri zmene poplatku za dobierku zo strany doručovateľa si predávajúci vyhradzuje právo upraviť cenu podľa doručujúceho subjektu.

 

 1. Reklamácia tovaru

 

 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej prevzatí a pri zistení poškodenia, musí za prítomnosti dopravcu vyhotoviť záznam o jeho poškodení. V prípade prevzatia tovaru aj napriek poškodeniu je spotrebiteľ povinný uviesť do záznamu, že preberá zásielku s výhradou. Za poškodenie zásielky počas dopravy nesie zodpovednosť prepravca.
 • Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu, po ukončení škodovej udalosti s dopravcom, poskytnutá primeraná zľava alebo náhradný tovar. Ak je zásielka v poriadku kupujúci podpisom preberacieho protokolu dopravcovi potvrdzuje, že zásielku prevzal úplnú a nepoškodenú.
 • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou (rozdiely v množstve, rozdiely druhu tovaru, či chyby tovaru), má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve.
 • Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu sídla predávajúceho alebo aj na jeho e-mailovú adresu info@instyleshop.sk, prípadne priamo predávajúceho kontaktovať na internetový profil. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.
 • Predávajúci nezodpovedá za žiadne chyby tovaru, ktoré boli spôsobené konaním kupujúceho.
 • Predávajúci prijal reklamačný poriadok, ktorý upravuje postup vybavenia reklamácie.

 

 

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim a storno objednávky

 

 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu podľa §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, netýka sa to tovaru určeného na priamu spotrebu.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak:

- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke a dodávané oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

 • Kupujúci musí vykonať odstúpenie od zmluvy písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý je uvedený v prílohe č. 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 • Odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3, § 10 ods. 3 a 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 • Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota 14 dní sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar doporučene, úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, nepoužívaný, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
 • Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
 • Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 • Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 • Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

- hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru  v skutočnej výške (§ 457 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník),

- náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 • Možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje na nasledujúce prípady. V zmysle ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do času, kým nebude tovar odovzdaný k preprave bez storno poplatku. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke. Storno objednávky nám zašlite na e-mailovú adresu info@instyleshop.sk, kde uveďte všetky detaily objednávky, ktorú chcete zrušiť.

 

 

 1. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

 

 • Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.
  Pri osobe kupujúceho sa všeobecne predpokladá znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov pri prezeraní tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 • Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením zo strany kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho. Zabezpečenie a spôsob ochrany počítača kupujúceho, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači je na ťarchu kupujúceho.
  Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na internetovej stránke predávajúceho, môžu byť aktualizované a predávajúci môže kedykoľvek zmeniť tovary bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (tiež aj „VOP“) a berie na vedomie informácie v nich uvedené. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia. Prevádzkovateľ internetovej stránky si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy zrejmých nesprávností, ako aj opravy chýb v počte kusov v množstve, v počte balení ako aj v cene, ktoré vznikli pri písaní, prevádzke a údržbe internetovej stránky.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych  vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 

 1. Možnosť riešenia sporov alternatívne


Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné riešiť spory so spotrebiteľom alternatívne, podľa nasledujúcich ustanovení zákona:

 § 3
(1) Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v odseku 2 a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2.

(2) Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:
a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,
b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
c) Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

 

§ 8
(1) Alternatívne riešenie sporov je oprávnená viesť len fyzická osoba zapísaná v zozname (ďalej len „poverená fyzická osoba“).

§ 11 Alternatívne riešenie sporu
(1) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
(2) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

§ 12 Návrh
(1) Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

(5) Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi).

K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Možnosť využiť alternatívne riešenie sporov upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 524/2013

 

 1. Osobné a platobné údaje a ich ochrana

 

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu.
 • Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na poskytnutie osobných údajov pre účely uzatvorenia a plnenia zmlúv a na poskytovanie jednotlivých služieb (spracovanie objednávky, doručenie tovaru, vrátenie tovaru, vybavovanie reklamácií, zasielanie aktuálnych informácií o stave objednávky, kontaktovanie v prípade problémov s doručením objednaného tovaru telefonickou alebo e-mailovou formou). Tieto údaje sa taktiež využívajú pri poskytovaní odbornej pomoci a zákazníckej podpory.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke, resp. profile elektronického obchodu predávajúceho.

 

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme elektronickej komunikácie.

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení:

 1. zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
 3. zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 4. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 5. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

Spotrebiteľ je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona.

 

Dĺžka trvania zmluvy - počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania zmluvy sú vyššie uvedené.

 

Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.