Kontakty

InStyle shop s.r.o.

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 39364/P

  • IČO: 52 780 465
  • IČ DPH: SK2121140142 
  • č. účtu: SK24 0900 0000 0051 6640 5326
  • SWIFT:GIBASKBX 
  • č. účtu:(CZK) SK14 0900 0000 0051 9439 4468

Kontakty 

Sociálne siete